STIL INTERIJERI D.O.O.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

 

Kupac__________________________________________________________

Ime i prezime:____________________________________________________

Adresa:_________________________________________________________

Kontakt mobitel / telefon:___________________________________________

Kontakt e-mail:___________________________________________________  

 

 

 

Prima:

 

STIL INTERIJERI d.o.o.

(za web trgovinu STIL INTERIJERI)

Ulica 1 Svibnja 4

52470 UMAG

E-mail: stil.interijeri@pu.t-com.hr

 

 

 

Ja ____________________________ izjavljujem da sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača jednostrano raskidam Ugovor o kupoprodaji za proizvod naveden na računu broj: _________________ od dana _________________ godine, primljen dana ________________ godine, te da sam suglasan da se povrat plaćenog iznosa izvrši na moj račun – IBAN:______________________________, otvoren kod ______________________________.

 

Proizvod koji sam primio obvezujem se vratiti u zakonskom roku od četrnaest dana na sljedeću adresu:STIL INTERIJERI d.o.o.(za web trgovinu STIL INTERIJERI), Ulica 1 Svibnja 4, 52470 UMAG

 

 

U ________________, dana _____________ godine

 

 

 

 

Potpis kupca :                                                                            vlastoručni potpis (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Copyright 2019 @ STIL interijeri d.o.o.  / Sva prava pridržana - Izrada stranica ProBiz